Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ‘Α.ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ’ ΣΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € (με 24% ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας (ΕΠΣ Αχαΐας) που εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Βούρβαχη 1 ΤΚ 26221 (τηλ. 2610623586 και 2610273634) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή του αναδόχου με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ΕΠΣ Αχαΐας καλεί όσους ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό και δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους (με βάσει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο Παράρτημα Α) και σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την 24/07/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και θα επιλεγεί από την επιτροπή προμηθειών της ΕΠΣ Αχαΐας.
Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24/07/2019 στις 19:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας από την αρμόδια επιτροπή.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε (DOCX, 37KB)