Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας (Ε.Π.Σ.Α.) προκειμένου να προσλάβει Προπονητή για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Αχαΐας μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13.00.
(Το σύνολο των δικαιολογητικών μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά στο [email protected]).

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Αίτηση προς την Ε.Π.Σ.Α. με πλήρη στοιχεία.
2) Ο Προπονητής πρέπει να έχει ταυτότητα προπονητή 3ετίας της Ε.Π.Ο. (τουλάχιστον UEFA Β΄) .
3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 που να αναφέρει ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
6) Βιογραφικό σημείωμα.
7) Προτάσεις σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
8) Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάριο – βεβαιώσεις κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1) Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΠΟ για τις Μικτές Ομάδες και το Νέο Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2022.
2) Θα γίνει σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Σ.Α. και προπονητή η οποία θα κατατεθεί στη ΔΟΥ Πατρών και ότι άλλο προβλέπεται από το νόμο.
3) Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA / Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή (σημ: (Α΄) προπονητής / βοηθός προπονητής / προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης), παράλληλα σε μια Π.Α.Ε. και σε οποιοδήποτε τμήμα υποδομής-ακαδημίας της, ή σε δύο ή περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή. Εξαιρείται η περίπτωση να είναι προπονητής σε μία ομάδα ενός Ερασιτεχνικού Σωματείου, Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή αντίστοιχα στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ. (Κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου ΕΠΟ 2022, άρθρο 5 παραγ. 4).
5) Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά από την έγγραφη ενημέρωση από την ΕΠΟ για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Στη συνέχεια όλοι οι φάκελοι θα εξεταστούν από την Τεχνική Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί την πρότασή της στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει άγονη την προκήρυξη αυτή και να προβεί σε νέα αν εκτιμήσει ότι με τη διαδικασία αυτή δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές κάλυψης των αναγκών των Μικτών ομάδων της.