Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε πως παραλάβαμε τα νέα έντυπα μεταβολών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταβολές των ποδοσφαιριστών την περίοδο 2021-2022.
Επίσης, σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Αχαΐας (www.epsachaias.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr) έχει αναρτηθεί ο νέος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ περιόδου 2021-2022.
Από τη φετινή περίοδο έχουν θεσπιστεί ριζικές αλλαγές στην έκδοση δελτίων, βάσει του νέου αθλητικού νόμου και τις υποδείξεις από FIFA – UEFA.
Σας παρακαλούμε να την μελετήσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Α. ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε ερασιτεχνικά Σωματεία, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.
Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.
Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου(30/6).
Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, από 1/7/2021 και έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον επιλεγεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράψουν τριετή διάρκεια, με την καταβολή στην ΕΠΣ που ανήκουν του προβλεπόμενου παραβόλου για την εν λόγω διαδικασία, ύψους 5 ευρώ.
Σε διαφορετική περίπτωση η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα κόστη στον πίνακα παραβόλων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ καθώς δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη), διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου ΔΑΙ.
Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου (αρχής γενομένης από την περίοδο 2021-2022) και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (αντικατάσταση/επανέκδοση) το αργότερο έως την 30/6/2022 μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης.

Β. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση).
Το νέο ΔΑΙ, εφεξής, θα είναι χρώματος άσπρου (αντί πορτοκαλί) για όλους τους ποδοσφαιριστές των ερασιτεχνικών σωματείων και όλη η διαδικασία αυτή ονομάζεται ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ και υπάρχει οικεία στήλη στη νέα αίτηση μεταβολών.
Οι ποδοσφαιριστές αυτοί θα επανεκδώσουν τα δελτία τους για μία τριετία, οπότε στη στήλη διάρκεια (ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δ.Α.Ι. ΣΕ ΕΤΗ) θα μαρκάρεται το 3.
Το παράβολο για τα δελτία αυτά ανεξαρτήτως κατηγορίας του σωματείου είναι πέντε (5) ευρώ.
Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ποδοσφαιριστής που έχει προβεί τα προηγούμενα έτη σε έκδοση δελτίου ορισμένου χρόνου, θα μαρκάρεται ο χρόνος που υπολείπεται να καταστεί αυτός ελεύθερος.
Στη περίπτωση αυτή το παράβολο είναι πάλι 5 ευρώ.

Εάν όμως ο ποδοσφαιριστής και το σωματείο συμφωνήσουν για διαφορετικό χρόνο, σε κάθε περίπτωση 1 έως 5 έτη, το παράβολο που θα καταβάλλεται θα είναι αυτό που ανήκει στην περίπτωση της διάρκειας και της κατηγορίας του σωματείου, όπως αυτό σας το κοινοποιούμε στον συνημμένο πίνακα παραβόλων αιτήσεων μεταβολών.

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λήξης του δελτίου θεωρείται η 30/6.

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν στην ΕΠΣ για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :
α) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
• σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης με γνήσιο της υπογραφής του.
• χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας (για Έλληνες ποδοσφαιριστές),
-Επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο διαβατήριου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικοί).
-Επικυρωμένο (από ΚΕΠ ή Αστυνομία) αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή (αν είναι αλλοδαποί).
γ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή (αν δεν έχει ήδη κατατεθεί).
δ) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή (αν δεν έχει ήδη κατατεθεί).

Γ. ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή στο εμπρόσθιο μέρος είναι πλέον υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας του ΔΑΙ με την επιλογή του ανάλογου πεδίου που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου (ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη).
• Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (ποδοσφαιριστής, Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, κηδεμόνας), να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται.
Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή με υποχρέωση επιστροφής) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου. Ο κηδεμόνας υπογράφει για την έγγραφη συναίνεσή του στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής στο πίσω μέρος, όπου και απαιτείται να υπάρχει πάντα θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής
• Η φωτογραφία στο έντυπο μεταβολών θα πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου, πρόσφατη, καθαρή (χωρίς σφραγίδες και φθορές) και να είναι ίδια με την 2η φωτογραφία που απαιτείται για το δελτίο.
• Επιπλέον, στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή περιόδου 2021-2022 είναι
υποχρεωτική η αναγραφή:
Α) του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
Β) του Α.Μ.Κ.Α.
Γ) της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του ίδιου
ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο και όχι οποιουδήποτε άλλου.

Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων.

Δ. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι και φέτος σε περίπτωση απόκτησης ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της κάρτας υγείας εν ισχύ θεωρημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και η πράξη συναίνεσης του ποδοσφαιριστή, αν αυτή δεν έχει υποβληθεί έστω μία φορά.

Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν που θα αποκτώνται με οποιοδήποτε τρόπο από ένα σωματείο, θα πρέπει τα σωματεία να συμπληρώσουν στην αίτηση μεταβολών τον τρόπο απόκτησης και την διάρκεια του δελτίου η οποία θα είναι από 1 έως 5 έτη.

Κατά τα άλλα ισχύουν στην συμπλήρωση της αίτησης μεταβολών όπως πέρυσι, πχ. ΑΜΚΑ, e-mail ποδοσφαιριστή ή κηδεμόνα (αν είναι ανήλικος), αριθμός ταυτότητας και οι δύο φωτογραφίες να είναι ίδιες χωρίς σφραγίδες και φθορές.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε είδους μεταβολής είναι αυτά που ίσχυαν και πέρυσι.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών ανά περίπτωση, υποχρεωτικά δικαιολογητικά, και πάλι, για όλες τις μεταβολές, εκτός των αποδεσμεύσεων, είναι :
1) Αντίγραφο ή Πρωτότυπη Κάρτας Υγείας του ποδοσφαιριστή/στριας, συμπληρωμένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
Επισημαίνεται ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης μεταβολών.
2) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου, η οποία πλέον θα εκτυπώνεται στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας ( και δε θα επικολλάται/επισυνάπτεται).

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

Οι παράγοντες των σωματείων θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις μεταβολών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ποδοσφαιριστών τους οποίους θέλουν να εγγράψουν (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή ή επανεγγραφή), με τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους :
1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α., αλλά αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σε καθορισμένη μέρα και ώρα, έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ένωσης ([email protected] ή 2610 273634 ή 2610 271912)

2) Ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΣ Αχαΐας [email protected]
Όλα τα δικαιολογητικά ξεχωριστά, καθώς και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς, θα πρέπει να στέλνονται σε μορφή αρχείου pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή αρχείου jpg.

Σε περίπτωση που η τραπεζική κατάθεση πραγματοποιηθεί από τράπεζα μη συνεργαζόμενη με την Ε.Π.Σ. Αχαΐας, το κόστος μεταφοράς χρημάτων βαρύνει τον καταθέτη.
3) Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών, καθώς και της απόδειξης κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς με ταχυδρομική συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της Ε.Π.Σ.Αχαΐας.
Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ
Τμήμα Μητρώου Δελτίων Ποδ/στών
Βούρβαχη 1
Τ.Κ. 26221 Πάτρα

Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μεταβολών ή λοιπά δικαιολογητικά φωτογραφημένα από κινητό τηλέφωνο.
Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή ή στίγματα ή χρήση διορθωτικού υγρού συνιστά λόγο απόρριψης (παράρτημα Γ’, άρθρο 11 παρ. 3 Κανονισμού Ιδιότητας Μεταγραφών).

Άλλες αλλαγές στο φετινό κανονισμό είναι ότι τα σωματεία μπορούν να έχουν στη δύναμή τους έως 200 ποδοσφαιριστές, με την προϋπόθεση ότι 40 θα είναι κάτω των 18 ετών.
Τα σωματεία μπορούν να προβούν σε ομαδική αποδέσμευση εάν η δύναμή τους υπερβαίνει τους 80 ποδοσφαιριστές.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου μπορούν να εγγράφονται σε 3 σωματεία το ανώτερο, αλλά την ίδια περίοδο να αγωνίζονται σε 2 σωματεία.

Ζ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Τα σωματεία μπορούν να διατηρούν στην δύναμή τους 8 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Στο φύλλο αγώνος θα αναγράφονται όμως, όσοι ποδοσφαιριστές επιτρέπεται από την οικεία προκήρυξη του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν.

Σας γνωρίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές υπήκοοι των παρακάτω Χωρών:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΟΣΣΟΒΟ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΑΝΔΟΡΡΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
ΜΟΝΑΚΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΡΩΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
δεν καταλαμβάνουν θέση αλλοδαπού στην δύναμη του σωματείου τους, ως προς την παράγραφο αυτή και μόνο, γιατί θεωρούνται κοινοτικοί Β’ Ζώνης.
Για την έκδοση δελτίου κοινοτικού Β’ Ζώνης, χρειάζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή αλλοδαπών.

Θέματα που αφορούν πρώτες εγγραφές ανηλίκων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών θα σας τα γνωστοποιήσουμε με νεότερο έγγραφό μας.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σωματείο το οποίο έχει οικονομική οφειλή προς την ‘Ενωση, βάσει του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα, δεν μπορεί να αποκτά ή να παραχωρεί ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 7 οικονομικού κανονισμού Ε.Π.Ο.).

Κατ’ εξαίρεση στις πρώτες εγγραφές ανήλικων ποδοσφαιριστών, η διάρκεια του δελτίου θα είναι από 1 έως 7 έτη.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:30 έως 13:00

Συνημμένα:

• Πίνακας με περιόδους εγγραφών-μεταγραφών-αποδεσμεύσεων 2021-2022.
• Πίνακας παραβόλων αιτήσεων/είδος μεταβολής για ερασιτέχνες ποδ/στες αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Κατεβάστε (PDF, 222KB)

Κατεβάστε (PDF, 362KB)