Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου

ΠΡΟΣ όλα τα σωματεία- μέλη μας

Εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πολλά σωματεία πραγματοποιούν εκλογές για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. τους.
Σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν τα κωλύματα που προβλέπει το Καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ως παρακάτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου.

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης – Μέλους της Ε.Π.Ο., ή των οργάνων αυτής, Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, αθλητικής ανώνυμης εταιρίας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή με απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α)Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας του.
β)Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος αμετάκλητα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Ειδικότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και των ενώσεων-μελών αυτής τα οποία καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Καταστατικού της αντίστοιχης ένωσης. Σε περίπτωση παραπομπής με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα των ως άνω προσώπων, η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή μη της συμμετοχής τους.
γ)Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

2.Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5) πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε ή την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του τελευταίου διοριστηρίου του. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή του, ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου, Ένωσης ή Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης και οι βοηθοί διαιτητές.

3.Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας προπονητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5), πλήρων, ετών από την κατάθεση του διπλώματός του και την αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του ως προπονητή. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής 35 συμμετοχή ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου, Ένωσης ή Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες.

4.Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί, ως μέλος σε σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, τριάντα (30), τουλάχιστον, μήνες μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από μία εθνική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Μετά την παρέλευση έτους από τον τελευταίο επίσημο αγώνα του, ο ποδοσφαιριστής δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του από τα μητρώα της Ε.Π.Ο. για να γίνει μέλος σωματείου. Ένα (1) έτος μετά ο διαγραφείς ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά, είτε ως εταίροι προσωπικών εταιρειών, είτε ως μέλη διοίκησης κεφαλαιουχικών εταιρειών για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε Ενώσεις ή την Ε.Π.Ο. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει, επίσης, για όσους διατηρούν επιχειρήσεις προγνωστικών και στοιχήματος για αγώνες ποδοσφαίρου , καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.

6.Απαγορεύεται να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, μέτοχος, εργαζόμενος ή συμβαλλόμενος με οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών κέντρων κάθε μορφής (π.χ. 5Χ5 κ.λπ.), στα οποία εκπαιδεύονται ή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν γένει καλλιεργείται το άθλημα του ποδοσφαίρου. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση Π.Α.Ε.

7.Τα αναφερόμενα στις παρ.1, α, β, γ, παρ. 4 και παρ. 5, κωλύματα και περιορισμοί ισχύουν και αποτελούν κωλύματα για οποιoδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, διαμεσολαβητές (agents) αγώνων και ποδοσφαιριστών.

8.Απαγορεύεται σε σωματεία και ενώσεις η σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης (έργου, μίσθωσης, εργασίας κλπ) με πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση μέχρι και δευτέρου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτών. Η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση είναι άκυρη, κάθε δε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που συμμετείχε στην σύναψη της σύμβασης, εκπίπτει του αξιώματος του.

9.Απαγορεύεται η εμπλοκή κάθε προσώπου με οποιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο οποίο έχει επιβληθεί, με τελεσίδικη απόφαση των δικαστικών οργάνων του παρόντος καταστατικού, η ποινή της απαγόρευσης ενασχόλησης του με τις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Με την έκδοση της οικείας απόφασης κάθε πρόσωπο εκπίπτει άμεσα και αυτοδίκαια της τυχόν ιδιότητάς του. Η έκπτωση των κωλυόμενων προσώπων διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) μηνών από την ψήφιση του παρόντος.