Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Σ.Α.

H Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, με απόφασή της στην υπ’ αριθμ. 42/12-05-2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας:

Στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα γίνει στον ανοιχτό χώρο του ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α. ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ» στο ΠΕΤΡΩΤΟ , την ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και ώρα 18:00 , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
β) Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Γ.Σ.
γ) Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού.
ε) Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής.
στ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019 και 2020 (από 1/1 έως 31/12).
ζ) Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και έτους 2022.
η) Εκλογή με μυστική ψηφοφορία, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Εκλογικής Επιτροπής και της Εξελεκτικής Επιτροπής, με τετραετή θητεία.

Αν η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και ώρα 19:00 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.

• Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στην συνέλευση με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό.
• Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
• Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα Σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
• Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης διαθέτει μια μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του Σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση μόνο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
• Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ένωσης, έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της Ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το Σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
• Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Εκλογικής Επιτροπής και της Εξελεκτικής Επιτροπής της ΕΠ.Σ. Αχαΐας, κάθε σωματείο – μέλος, μπορεί να υποδεικνύει ένα (1) υποψήφιο μέλος.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάσει το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

• Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης, δηλαδή μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 24/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους (άρθρο 24 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ).
• Υποψηφιότητα για την εκλογή των μελών στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Εκλογική Επιτροπή και την Εξελεκτική Επιτροπή μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της ΕΠΣΑ (άρθρο 8 παρ.2 του Παραρτήματος Β κεφάλαιο Γ), εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν την συνερχόμενη Γ.Σ., δηλαδή το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/06/2021.
Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ:
1. Βεβαίωση του Σωματείου ότι είναι μέλος του Σωματείου – μέλους της ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψήφιου
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού της ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ και του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4726/2020.

• Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά τους υγειονομικούς κανόνες λόγω covid-19.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο.

Κατεβάστε (PDF, 207KB)